Options .5ton, 3ton, 3.5 ton, 5 ton Off Road Diesel Forklift